Privacyverklaring

Vannamori, gevestigd aan de Kaldenkerkerweg 61 5915AA Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy is belangrijk voor u als consument en ook voor ons als webshop. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan uiterst zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Vannamori stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de online webshop. Dit privacybeleid beschrijft:
- welke van uw gegevens door ons worden verzameld,
- waar deze gegevens voor worden gebruikt,
- met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld,
- op welke wijze wij uw gegevens opslaan,
- hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
- welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vannamori verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.


Automatische verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Vannamori verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Vannamori analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Vannamori verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden niet verkocht aan of gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan boekhoudkundige, administratieve of wettelijke verplichtingen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vannamori blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vannamori neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vannamori.com.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vannamori bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Er is daarnaast geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vannamori en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vannamori.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vannamori wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Cookies die wij gebruiken
Vannamori gebruikt technische, functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Webwinkelsoftware, e-mail en mailinglijsten
MyOnlineStore B.V.
Onze website en webshop is ontwikkeld met software van MyOnlineStore B.V. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker MyOnlineStore. MyOnlineStore zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Voor onze e-mails gebruiken we de mailservers van MyOnlineStore en onze nieuwsbrieven worden verzonden via de nieuwsbriefmodule van MyOnlineStore. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u altijd een link om u weer uit te schrijven voor de nieuwsbrief van Vannamori.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. In een speciaal opgestelde Verwerkersovereenkomst tussen MyOnlineStore en Vannamori ligt vast hoe beide partijen samen omgaan met klantgegevens. Deze overeenkomst is te allen tijde in te zien en opvraagbaar via Vannamori bij de contactpersoon voor privacyzaken genoemd onderaan in deze verklaring.


Hoe en door wie worden betalingen verwerkt
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Logistiek
MyParcel
Als u een fysieke bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en het vervoersnetwerk van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. MyParcel is een onderdeel van PostNL. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacyzaken
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met mevrouw Hermans, onze contactpersoon voor privacyzaken. Zij is te bereiken via
info@vannamori.com.

Contactgegevens
Vannamori
Kaldenkerkerweg 61
5915AA Venlo
+31 77 3517205
info@vannamori.com

 

© 2014 - 2024 VanNamori | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel